2019 – ARAS

An: 2019

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Titlul proiectului:
Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE
Contract nr. POCU/436/4/4/127608 (Cod SMIS 2014+: 127608)

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

Durata de implementare: 30 de luni (23 august 2019 – 22 ianuarie 2022)

Scopul proiectului constă în reducerea nivelului de dependență și a gradului de vulnerabilitate în rândul populației vârstnice prin asigurarea în rândul acestei categorii de persoane a unor măsuri integrate de sprijin precum și furnizarea de servicii socio-medicale.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu Asociația RĂMÂI ACASĂ, filiala Maramureș.

Obiective specifice:

Creșterea nivelului de incluziune socială la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin dezvoltarea unei unități de îngrijire bătrâni la domicliu și investiția în dezvoltarea competențelor și abilităților în rândul persoanelor care asigură aceste servicii.

Reducerea numărului de persoane vulnerabile la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin furnizarea de către cei doi parteneri a unor servicii socio-medicale integrate pentru un număr de 161 vârstnici din Baia Mare.

Grup-țintă:

161 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială.

Activități și rezultate:

Implementarea proiectului Servicii integrate și solutii holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE va contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice prin acțiunile planificate de către cei doi parteneri, care vizează:

a) dezvoltarea unei unități de îngrijire la domiciliu și dotarea acesteia cu un minim de echipamente necesare, suplimentar celor puse deja la dispozitie de cei doi parteneri, în locatia unității din Baia Mare;

b) evaluarea socio-medicală a unui număr de cel puțin 161 vârstnici din Baia Mare aflați în situații de excluziune socială, vulnerabilitate determinată de boală, invaliditate, sărăcie etc;

c) furnizarea de servicii integrate, socio-medicale, pentru cel puțin 161 de vârstnici care vor fi beneficiari direcți ai proiectului prin intermediul unei echipe multi-disciplinare de specialiști, precum: îngrijitori, asistenți sociali, asistenți medicali, medic, psiholog, kinetoterapeut etc.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului 2.725.134,11 lei din care cofinantare UE 2.316.364,01 lei.

Persoana de contact: Liana Velica – manager proiect
Email: liana.velica@arasnet.ro

Anunț lansare proiect, aici: Anunt lansare proiect Home Care POCU .

Meniu
Sari la conținut