SIDA HELPLINE 0800 800 033

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Titlul proiectului:
Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE
Contract nr. POCU/436/4/4/127608 (Cod SMIS 2014+: 127608)

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

Durata de implementare: 30 de luni (23 august 2019 – 22 ianuarie 2022)

Scopul proiectului constă în reducerea nivelului de dependență și a gradului de vulnerabilitate în rândul populației vârstnice prin asigurarea în rândul acestei categorii de persoane a unor măsuri integrate de sprijin precum și furnizarea de servicii socio-medicale.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu Asociația RĂMÂI ACASĂ, filiala Maramureș.

Obiective specifice:

Creșterea nivelului de incluziune socială la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin dezvoltarea unei unități de îngrijire bătrâni la domicliu și investiția în dezvoltarea competențelor și abilităților în rândul persoanelor care asigură aceste servicii.

Reducerea numărului de persoane vulnerabile la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin furnizarea de către cei doi parteneri a unor servicii socio-medicale integrate pentru un număr de 161 vârstnici din Baia Mare.

Grup-țintă:

161 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială.

Activități și rezultate:

Implementarea proiectului Servicii integrate și solutii holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE va contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice prin acțiunile planificate de către cei doi parteneri, care vizează:

a) dezvoltarea unei unități de îngrijire la domiciliu și dotarea acesteia cu un minim de echipamente necesare, suplimentar celor puse deja la dispozitie de cei doi parteneri, în locatia unității din Baia Mare;

b) evaluarea socio-medicală a unui număr de cel puțin 161 vârstnici din Baia Mare aflați în situații de excluziune socială, vulnerabilitate determinată de boală, invaliditate, sărăcie etc;

c) furnizarea de servicii integrate, socio-medicale, pentru cel puțin 161 de vârstnici care vor fi beneficiari direcți ai proiectului prin intermediul unei echipe multi-disciplinare de specialiști, precum: îngrijitori, asistenți sociali, asistenți medicali, medic, psiholog, kinetoterapeut etc.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului 2.725.134,11 lei din care cofinantare UE 2.316.364,01 lei.

Persoana de contact: Liana Velica – manager proiect
Email: liana.velica@arasnet.ro

Anunț lansare proiect, aici: Anunt lansare proiect Home Care POCU .

Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă

Nr. contract de finanțare: 130 / 7.06.2018
Titlul Proiectului: “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă”
Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 până la 06/10/2019

Anunț începere proiect

Politicile publice din domeniul sănătății, mai ales al prevenirii îmbolnăvirilor, alături de politicile de protecție socială, reprezintă atât priorități în strategiile naționale și în recomandările internaționale, cât și elemente vitale pentru persoanele care se află în situații de vulnerabilitate medicală și/sau socială, precum și pentru ONG-urile care le deservesc sau reprezintă. Mai mult, este esențial ca politicile sociale și medicale să beneficieze de o abordare integrată, deoarece problemele sociale și medicale se potențează reciproc.

Proiectul “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” are ca obiectiv principal creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială.

Implementarea proiectului este asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea unui ghid de proceduri și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social sau medical, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social sau medical în formularea de politici publice alternative și în monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale, crearea unei rețele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale, formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale.

Rezultate așteptate:

 • Rapoarte lunare de monitorizare a politicilor publice din domeniile social și medical
 • Ghid de proceduri și instrumente de lucru în monitorizare politici publice sociale și medicale
 • 100 de reprezentanți ONG instruiți în formularea de politici publice alternative și în domeniul monitorizării politicilor sociale sau medicale
 • 5 propuneri de politici publice alternative realizate, 2 propuneri alternative acceptate

 

Valoarea totală a proiectului este de 968.482,20 lei, din care 797.101,37 lei valoare nerambursabilă din Fondul Social European, 152.011,18 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 19.369,65 lei confinanțarea beneficiarului.

Puteți descărca versiunea oficială a documentului aici: anunt incepere proiect POCA

TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!

Numele Proiectului: TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!
Perioada de implementare: 1 aprilie 2015 – 31 decembrie 2017
Finantațor: Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei
Primitor Principal: Fundația Romanian Angel Appeal
Parteneri: ARAS (coordonare), ALIAT, Fundația PARADA
Buget: 957 626 euro

Descriere: –        Scurtă justificare:Prezentare proiect pentru site Tratament pentru toti acum! Consumatorii de droguri injectabile din România, concentrați în Municipiul București și județul Ilfov, sunt tot mai mult afectați de infecția cu HIV (numărul de consumatori diagnosticați a crescut de la 8 persoane în 2008 la 260 de persoane în 2013), iar proporția acestora în numărul de persoane nou diagnosticate a crescut de la 3 % în 2010 la 30 % în 2013. Conform statisticilor Comisiei Naționale de Luptă Anti-SIDA (iunie 2014), una din cinci persoane consumatoare de droguri care au fost diagnosticate cu infecție HIV în primele 6 luni ale anului 2014 avea co-infecția cu TB (a doua co-infecție ca frecvență, după hepatita C)[1]. Un studiu (2012) realizat de Fundația RAA în cadrul proiectului TUBIDU arată faptul că numai 36 % dintre consumatorii de droguri cuprinși în eșantionul cercetării accesau servicii de îngrijire medicală în domeniul TB, în situația în care avuseseră simptome relevante pentru infecția TB[2]. Revizuirea implementării Strategiei Naționale în domeniul TB [3] a evidențiat limitările existente în screeningul, diagnosticarea precoce și tratamentul persoanelor din grupuri la risc, precum și în activitățile de educație și prevenire în rândul acestor grupuri și al comunităților defavorizate.

–        Scop și Obiective

Scopul proiectului este să contribuie la reducerea incidenței TBC și a mortalității din această cauzăîn rândul CDI (București și Ilfov) prin intervenții țintite care includ prevenirea, referirea/însoțirea la servicii de diagnosticare, tratament și îngrijire și la servicii de suport pentru aderența la tratamentul pentru TBC.

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea nivelului de informare în rândul CDI din București și Ilfov cu privire la TBC, HIV, hepatită B și C;
 2. Creșterea disponibilității materialelor necesare pentru prevenirea HIV/hepatitelor virale B și C (seringi, prezervative) și a motivației CDI să utilizeze aceste materiale pentru a reduce riscul de infectare;
 3. Creșterea accesului CDI la servicii sociale și medicale cu scopul reducerii vulnerabilității medico-sociale (îngrijire primară, îngrijirea specializată pentru boli infecțioase, TARV, dacă este nevoie);
 4. Creșterea accesului CDI la diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea pentru TBC;
 5. Creșterea aderenței CDI diagnosticați cu TBC la tratament și la supravegherea cazului;
 6. Creșterea implicării comunității în managementul controlului prevenirii TBC, prin implicarea educatorilor între egali în activități de prevenire a TBC și în sprijinirea aderenței la tratament;
 7. Îmbunătățirea/aducerea la zi a competențelor personalului care lucreazăîn reducerea riscurilor în ONG-urile care oferă astfel de servicii CDI, prin formarea lor în direcția oferirii de servicii de prevenire și asistență pentru TBC;
 8. Îmbunătățirea cooperării dintre rețeaua TBC (servicii de sănătate) și serviciile de reducere a riscurilor oferite de ONG-uri pentru CDI.

Grupul țintă al proiectului: 2500 CDI din București și județul Ilfov

–        Activitățile principale:

ACTIVITATEA 1 – Activități de prevenire a HIV, HVC, HVB, TBC, inclusiv reducerea riscurilor (ob. 1-3), include:

1.1.     Informarea, educarea și consilierea CDI pentru prevenirea HIV, HCV, HBV și TBC;
1.2.    Activități de reducere a riscurilor implementate în drop-in și în outreach (unități mobile), incluzând: schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HBV, HCV, distribuirea de prezervative, îngrijirea rănilor provocate de injectare și a abceselor, vaccinare pentru hepatita A și B;
1.3.    Informare, referire și însoțire la servicii medicale și sociale specializate. Activitate implementată de ARAS și ALIAT (un centru de reducere a riscurilor și două echipe mobile)

ACTIVITATEA 2 – Depistarea activă a cazurilor de TBC în rândul beneficiarilor serviciilor de reduce a riscurilor și referirea lor la unități medicale specializate, prin centrul drop-in și unitățile mobile

CDI care beneficiază de servicii de reducere a riscurilor și beneficiarii serviciilor de la ARAS OST ARENA vor fi “testați” (screened) în mod regulat pentru TBC la fiecare contact. Screening-ul pentru TBC va căuta prezența tuturor celor patru simptome de mai jos:

 • Tuse prezentă
 • Febră
 • Scădere în greutate
 • Transpirații nocturne

Prezența unuia sau a mai multora simptome dintre cele de mai sus, care implică aplicarea procedurii de diagnostic pentru TBC ca pentru o persoană care este suspectă de TBC, va fi urmată de referire sau de însoțire în rețeaua medicală de îngrijire pentru TBC, pentru diagnosticare și tratament. Activitate implementată de ARAS, ALIAT, PARADA

ACTIVITATEA 3 – Oferirea unui pachet de servicii de sprijin pentru aderența la tratamentul TBC

Consumatorii de droguri diagnosticați cu TBC vor primi, în cadrul proiectului, un pachet de servicii de sprijin pentru aderența la tratament: DOT (Terapia sub Directă Observație), consilierea pentru aderențăși consilierea psihologică, consilierea între egali, recompensele pentru pacienții cu TBC evaluați ca având risc crescut de non-aderență. Echipa mobilă de acompaniere a Fundației Parada va vizita pacienții cu TBC în comunitate și va asigura tratamentul sub directă observație , va asigura consilierea pentru aderență și va distribui recompensele pentru realizarea corectă a tratamentului de către pacienți. Oferirea tratamentului anti-TBC în centrul de tratament substitutiv (OST) al ARAS, ARENA, va contribui, de asemenea, la creșterea aderenței CDI care utilizează acest tip de servicii la tratamentul pentru infecția TBC. Activitate implementată de ARAS (Centrul de tratament substitutiv ARENA), Fundația PARADA

ACTIVITATEA 4 – Selectarea educatorilor între egali, formarea și implicarea lor

25 de educatori între egali vor fi selectați din rândul beneficiarilor serviciilor de reducere a riscurilor, vor fi instruiți și integrați în echipele ARAS, ALIAT și Parada și implicați în  aducerea la servicii a CDI care nu  accesează serviciile de reducere a riscurilor, serviciile sociale sau medicale. De asemenea, ei vor oferi informații corecte despre HIV, TB, diagnostic și tratament și vor contribui la  contracararea părerilor greșite referitoare la consumul de droguri și căile de transmitere a bolilor infecțioase (cum ar fi “HIV se transmite prin etnobotanice, iar HCV prin heroină, TBC este o complicație a pneumoniei”). Activitate implementată de ARAS (instruire) și ALIAT, Fundația Parada

ACTIVITATEA 5 – Formarea echipei multidisciplinare a ONG-urilor care lucrează în domeniu.

Șase ateliere de câte două zile vor familiariza echipele multidisciplinare cu temele referitoare la prevenirea TBC și controlul infecției: TBC (TBC activ, infecție latentă cu TBC (LTBI), transmitere și factori de risc, TBC-multirezistentă, TBC și HIV, TBC și consumul de droguri, teste și proceduri de diagnostic; simptomele TBC (mono- și co-infecție), diferite metode de testare a LTBI și diagnosticarea TBC activ, descoperirea cazurilor prin metode mai agresive, principii generale de tratament și îngrijire. Activitate implementata de ARAS cu participarea echipelor de lucru  – ALIAT, Fundația PARADA

ACTIVITATEA 6 – Întâlnire de lucru pentru îmbunătățirea coordonării serviciilor de sănătate dintre rețeaua TBC și ONG-urile partenere care lucrează cu CDI

În cadrul unei întâlniri a medicilor din rețeaua TB cu echipele multidisciplinare implicate în lucrul cu consumatorii de droguri injectabile, se va agrea un  mecanism de referiri & însoțire și coordonare între cele două părți, în scopul asigurării accesului la diagnostic și tratament. Activitate implementată de ARAS cu participarea echipelor de lucru  – ALIAT, Fundația PARADA

ACTIVITATEA 7 – Managementul proiectului, monitorizare, evaluare și raportare

Managementul proiectului va include coordonarea organizațiilor partenere, managementul resurselor umane, achizițiile, respectarea calendarului de implementare, monitorizarea și raportarea activităților din proiect, coordonarea cu programul „TB-NFM”.

–        Rezultate preconizate

 • Nr. de CDI care vor primi informare, educare și consiliere pentru prevenirea HIV, HCV, HVB și TBC: 2500
 • Nr. de CDI care vor primi servicii de reducere a riscurilor: schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HVB, HCV, distribuire de prezervative: 2500
 • Nr. de seringi care vor fi distribuite către CDI: 1.350.000
 • Nr. de CDI care vor fi testați pentru HIV, HVB, HCV: 500 Nr. de CDI care vor fi vaccinați pentru hepatită A și B: 250
 • Nr. de CDI care vor fi însoțiți la servicii medicale și sociale: 500
 • Nr. de  CDI care vor fi testați pentru TBC în cadrul serviciilor de reducere a riscurilor și referiți către rețeaua medicală TBC pentru diagnostic: 2500
 • Nr. de CDI care vor fi însoțiți în rețeaua medicală TBC pentru diagnostic: 500
 • Nr. de CDI care vor  primi pachetul de servicii de suport pentru aderență: 250
 • Nr. de CDI selectați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25
 • Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 3
 • Nr. de persoane  (membri ai echipelor multidiciplinare) instruite  în  domeniul TB: 20
 • Nr. de ateliere de formare pentru membrii echipelor multidisciplinare care lucrează cu CDI: 6

EURO HIV EDAT PROJECT Cunostinte operationale pentru a imbunatati diagnosticarea precoce si tratamentul HIV in randul grupurilor vulnerabile din Europa EACH Grant Agreement nr. 2013 11 01

Descrierea proiectului


Proiectul Euro HIV EDAT este construit pe reteaua COBATEST de CBVCT (Centre Comunitare de Consiliere si Testare Voluntara). Aceasta retea este firul unificator al propunerii.

Proiectul Euro HIV EDAT va imbunatati diagnosticarea precoce si conectarea la servicii de ingrijire pentru doua dintre populatiile cele mai afectate de HIV în Europa: MSM și migranti. In mod particular, va contribui la reducerea procentului de persoane HIV + care nu stiu ca sunt infectate, precum si procentului de persoane cu HIV care nu beneficiaza inca de ingrijire.

Scopul general al proiectului este de a genera cunostinte operationale pentru a se intelege mai bine rolul si impactul serviciilor CBVCT în Europa, precum si pentru a studia utilizarea de strategii inovatoare bazate pe noile tehnologii si retele sociale, pentru cresterea accesului la diagnostic si tratament timpuriu pentru HIV/ITS, pentru persoane din grupurile cele mai vulnerabile.

Activitati proiect


Au fost definite sase obiective specifice:

 • Monitorizarea si evaluarea serviciilor CBVCT in Europa;
 • Identificarea determinantilor comportamentului de solicitare a testarii HIV si a determinantilor comportamentului sexual cu risc in randul MSM din Europa;
 • Descrierea si imbunatatirea abordarilor privind conectarea la servicii de sanatate pentru HIV / ITS in randul MSM din Europa;
 • Imbunatatirea si punerea in aplicare a serviciilor de CBVCT dedicate MSM in Europa;
 • Descrierea modelelor de testare HIV si identificarea barierelor ce apar in accesarea serviciilor de testare si de ingrijire în randul populatiilor de migranti din Europa;
 • Evaluarea acceptabilitatii si fezabilitatii unor strategii si interventii inovatoare care vizeaza cresterea accesibilitatii si adresabilitatii serviciilor de consiliere și testare HIV

Grup tinta


 • Entitatile tinta: programe si servicii CBVCT, Check points (CBVCT pt MSM);
 • Populatia tinta: grupurile de risc si a grupurilor vulnerabile, luand în considerare epidemiologica (grupuri de bază) si criteriile structurale (de vulnerabilitate sociala).

Perioada de implementare


01.01.2014 – 31.12.2016

Parteneriat Proiect


finantator


Proiect co-finantat de Comisia Europeana prin EACH Grant Agreement nr. 2013 11 01

 

 

Imbunatatirea prevenirii si controlului HIV-SIDA, HVB, HVC în Romania. Acordarea de Servicii de Harm Reduction

Descriere proiect


Pentru a evita raspandirea in continuare a epidemiei HIV in randul persoanelor dependente de droguri, proiectul vine sa completeze initiativele dezvoltate pana in prezent de catre autoritatile nationale si va lucra direct cu profesionisti din domeniul reducerii riscurilor si cu grupurile cu risc crescut de infectare pentru a monitoriza, preveni si informa despre HIV.

Activitati proiect

Activitati de reducere a riscului de transmitere a HIV, infectiilor cu virusuri hepatitice, infectiilor cu transmitere sexuală in cadrul populatiei la risc

 • Activitati de informare si educare in cadrul populatiei la risc (ARAS, ALIAT, PARADA);
 • Mapping (identificare de noi zone de lucru);
 • Asigurare de servicii stradale de informare cu privire la reducerea riscurilor de infectare;
 • Asigurare de referiri catre alte servicii;
 • Producerea si distribuirea unui manual si a unor instrumente operationale
 • pentru profesionistii din domeniul harm reduction (ARAS, RHRN);
 • Implicarea consumatorilor de droguri in activitati de advocacy (ARAS, RHRN);
 • Asigurarea de consiliere si testare voluntara pentru HIV, servicii medicale de baza pentru consumatorii de droguri (ARAS, ALIAT);
 • Asigurare de servicii stradale de informare si testare;
 • Asigurare de referiri si acompaniere catre servicii de diagnostic;
 • Asigurarea de materiale de protectie (prezervative si ace si seringi de unica folosinta) pentru consumatorii de droguri intravenoase, precum si recuperarea/incinerarea acestora (ARAS, ALIAT, PARADA);
 • Comunicare, monitorizare si evaluare interna (ARAS).

Grup tinta


2000 persoane dependente de droguri

Perioada de implementare


01.05.2014 – 30.04.2016 (24 luni)

Parteneriat Proiect


Finantator


Programul “Initiative in Sanatatea Publica”, prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014

 

 

„Investestește în tine- Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele vulnerabilitate socială multiplă”

Descriere proiect


Obiectivul proiectului este cresterea capacitatii de integrare profesionala a persoanelor cu vulnerabilitate sociala multipla, iar obiectivele specifice sunt:

 • Dezvoltarea abilitatilor de integrare sociala si profesionala pentru 200 de persoane cu vulnerabilitate sociala multipla din sectorul 3 al municipiului Bucuresti;
 • Reducerea discriminarii fata de persoanele vulnerabile social prin campanii de informare si sensibilizare.

Activitati proiect


Proiectul are in vedere acordarea de servicii de integrare profesionala individualizate, adaptate nevoilor reale ale unui grup-tinta afectat puternic de somaj, acces limitat la servicii medicale si sociale si care se confrunta cu lipsa actelor de identitate, lipsa locuintei, dependent de substante.

In cadrul proiectului beneficiarii pot primi consiliere pentru sanatate, asistenta sociala, psihologica si juridica pentru gestionarea conditiilor socio-economice si pentru sprijinirea accesului la formare profesionala si la un loc de munca. De asemenea, beneficiarii pot opta pentru un curs de calificare sau un curs de instruire acces pe piata muncii, pe parcursul caruia, vor putea primi si o subventie lunara pentru a se asigura conditiile economice necesare participarii la curs.

Grup tinta


200 de persoane care se afla in situatii de vulnerabilitate multipla: persoane afectate de boli care le afectează viata socio-profesionala si persoane de etnie roma, care, in acelasi timp, se afla si in alte situatii de vulnerabilitate cum sunt saracia, implicarea in prostitutie, consumul de droguri sau lipsa unui adapost. O atentie speciala este acordata femeilor aflate în situatii de vulnerabilitate multipla.

Perioada de implementare


decembrie 2014 – noiembrie 2015

Parteneriat Proiect


Finantator


Proiectul este co-finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

MUNCESTE DE-ACASA ! – Sanse egale pe piata muncii pentru femeile in dificultate

Descriere proiect


Obiectivul general al proiectului este stimularea si cresterea nivelului de calificare si a ratei de ocupare a femeilor in dificultate din cele 8 regiuni ale Romaniei, prin intermediul unor masuri complementare directionate catre reducerea inegalitatii de sanse si implementarea de actiuni care vor conduce la o piata a muncii flexibile si incluzive si la noi forme de ocupare.

Proiectul promoveaza egalitatea de sanse pe piata muncii pentru femeile a caror situatie familiala sau medicala – femei care au in ingrijire copii, persoane dependente sau ele insele sunt dependente de alte persoane – le impiedica sa frecventeze un loc de munca in mod conventional, respectiv, prin prezenta la sediul angajatorului.

Actiunile implementate de proiect – calificarea in domenii de activitate practicabile la domiciliu, dezvoltarea antreprenoriala si crearea unei retele de antreprenoriat feminin pentru promovarea muncii la domiciliu – promoveaza masuri de flexicuritate pe piata muncii, in sensul dezvoltarii muncii pe cont propriu si la domiciliu pentru femei.

Proiectul va avea ca efect pe termen lung imbunatatirea situatiei femeilor aflate in dificultate, incluziunea sociala a acestora si cresterea egalitatii de sanse pe piata muncii. In plus, proiectul promoveaza noi modalitati de ocupare pe piata muncii, ceea ce pe termen lung este de asteptat sa conduca la o piata a muncii incluzive si la scaderea somajului de lunga durata.

Activitati proiect


 • Activitatea 1: Realizarea programului de calificare pentru persoanele din grupul tinta al proiectului;
 • Activitatea 2: Activitati de promovare a principiilor egalitatii de sanse si de gen;
 • Activitatea 3: Organizarea si derularea programului de dezvoltare a competentelor antreprenoriale;
 • Activitatea 4: Asistenta si consiliere in vederea inceperii unei activitati independente sau a initierii unei afaceri;
 • Activitatea 5. Activitati de informare si publicitate pentru proiect;
 • Activitatea 6 Activitati de management si achizitii publice.

Grup tinta


 • 1000 de femei a caror situatie familiala sau medicala – femei care au in ingrijire copii;
 • persoane dependente sau ele insele sunt dependente de alte persoane – le impiedica sa frecventeze un loc de munca in mod conventional, respectiv, prin prezenta la sediul angajatorului.

Perioada de implementare


1 mai 2014 – 31 octombrie 2015

Parteneriat Proiect


Finantatori


Proiect co-finantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

SALVA – SAnsa La Viata Activa!

Descriere proiect


Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea accesului la educatie a 800 de persoane din grupuri vulnerabile, prin furnizarea de servicii integrate personalizate, in vederea integrarii/reintegrarii acestora pe piata muncii.

Activitati proiect


 • Dezvoltarea de instrumente inovative, in vederea integrarii pe piata muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile;
 • Campanii de informare si promovare a unui stil de viata sanatos, a controalelor medicale si de prevenire a riscului de imbolnavire;
 • Furnizarea de servicii integrate psiho-medico-sociale pentru persoanele din grupul tinta (orientare, consiliere profesionala si mediere in munca);
 • Furnizarea serviciilor individualizate de formare profesionala catre 800 de persoane din grupul tinta, in functie de afectiunea beneficiarului.

Grup tinta


 • 100 persoane dependente de droguri;
 • 700 persoane persoane afectate de boli care le influenteaza viata profesionala si sociala. (HIV/SIDA, cancer, hepatita B/C, etc.)

Perioada de implementare


29.04.2014 – 29.10.2015 (18 luni)

Parteneriat proiect


Finantator


 Proiect co-finantat din Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

PODCA – Definire metodologie flux informațional în cadrul ONG-ului și în comunicarea externă cu administrația publică

         În vederea îmbunatatirii si eficientizarii dialogului cu autoritatile publice, si cu celelalte filiale ARAS din reteaua nationala, este necesara implementarea unei aplicatii informatice specializate, care sa faciliteze administrarea centralizata a documentelor, cautarea rapida si la obiect a acestora, publicarea lor catre terti, securitate sporita functie de importanța documentelor, spatiu colaborativ prin intermediul Internetului cu autoritatile publice, etc. Aplicatia informatica de administrare a documentelor si comunicarii electronice si rapide cu autoritatile va avea la baza atat o aplicatie software, ce va necesita activitati de implementare descrise mai jos precum si o componenta hardware formata din echipamentele electronice si de retea necesare sustinerii si rularii in parametrii optimi a acesteia.

       Componenta informationala si capacitatea de decizie vor fi de asemeni mult imbunatatite prin implementarea unei astfel de solutii informatice prin procedurile automatizate de revizuire si aprobare a documentelor, urmărirea problemelor de comunicare catre si dinspre autoritatile publice implicate, diseminare publica a informatiei de larg interes, etc totul efectuandu-se prin setari stricte de securitate, politici de stocare si back-up a informatiei pentru a fi protejata impotriva riscurilor precum si politici de revizuire si autorizare conform legislatiei in domeniu.

Definire metodologie flux informațional în cadrul ONG-ului și în comunicarea externă cu administrația publică.

 

Cabinet stomatologic ARAS

Este un serviciu creat în 1997, cu fonduri provenite de la Fundatiile Olandeze, prin intermediul Stichten Kinderpostzegels Nederland. Cabinetul stomatologic ofera în primul rând servicii stomatologice pentru grupuri defavorizate (discriminate si/sau lipsite de resurse financiare), deoarece o persoana care îsi dezvaluie diagnosticul HIV este, de cele mai multe ori, respinsă de majoritatea cabinetelor din Bucuresti si/sau nu-si poate permite să achite costurile intervențiilor. În al doilea rând, un cabinet deschis totusi unei clentele foarte largi, implicit celor fără probleme financiare, se putea constitui în sursa de venturi pentru acoperirea cheltuielilor aferente primei categorii de public.

De la înființare și pâna acum, cabinetul stomatologic ARAS s-a autofinanțat.

Primii săi clienți au fost adulți și copii din Bucuresti și județele limitrofe, aflați în asistența socială a ARAS, ulterior cabinetul ajungând să fie recomandat de medicii specialisti în infectia cu HIV pacienților lor din provincie, internați sau veniți la consultații în București.

Cabinetul stomatologic ARAS este, în acelasi timp, proiect de informare medicală referitoare la precauțiile universale. În colaborare cu Institutul de Sănătate Publică și Direcția de Sănătate Publică a Municipului București (DSPMB), cei doi medici ai cabinetului au elaborat și editat în 2003 ghidul de Prevenirea infectiei cu HIV în practica stomatologică, care a fost distribuit de DSPMB, în 2004, medicilor stomatologi din București.

Numărul total al consultațiilor înregistrate în 2004: 3.800, din care 70% au fost acordate persoanelor asistate social, majoritatea acestora beneficiind de reduceri la tratament situate între 80% și 100%.

Pe lânga cei doi medici, echipa proiectului mai numără și o asistentă medicală.