Termeni și condiții – ARAS

Termeni si conditii

DETALII GENERALE

Vă rugăm să citiți cu foarte mare atenție acești ,,Termeni și Condiții de Utilizare”, denumiți în continuare și “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, înainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de Asociația Română Anti-SIDA. Prezentul acord stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a site-ului https://arasnet.ro, a plasării unei donații și a colaborării dintre asociație și beneficiari.

Site-ul https://arasnet.ro, este creat și administrat de Asociația Română Anti-SIDA, identificată prin CUI: 5466592, având sediul social în București, Șos. Pantelimon, nr. 86, bloc 409A, sc. B, parter, ap. 45, sectorul 2, cod poștal 021637, email: aras@arasnet.ro.  Site-ul  https://arasnet.ro, este o platformă de informare și de strângere de fonduri, utilizată doar de către Asociația Română Anti-SIDA, prin care derulează campanii de strângere de fonduri, pentru oferirea de servicii sociale și/sau medicale pentru persoanele dependente de droguri din București.

ACCEPTAREA TERMENILOR

 • Orice accesare a  https://arasnet.ro/ va fi considerată, acceptarea acestor Termeni și Condiții.
 • Asociația își rezervă dreptul, la propria discreție, să modifice sau să înlocuiască acești ,,Termeni și Condiții” prin postarea termenilor actualizați pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic Termenii și Condițiile de Utilizare pentru eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări.
 • Asociația își rezervă dreptul unilateral și discreționar de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciul în orice moment.

ÎNȚELESUL TERMENILOR

 • În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:
 • Beneficiar = orice persoană care primește orice fel de ajutor din partea asociației;
 • Părinte / Părinți = reprezentantul legal al beneficiarului, dacă acesta este minor;
 • Asociația Română Anti-SIDA / Asociația = reprezintă denumirea oficială și / sau generică a asociației noastre care desfășoară acțiuni cu caracter social, educativ și de sănătate, proprietara acestei platforme de strângere de fonduri și campanii sociale;
 • Donator = orice persoană care a făcut o donație pe această platformă de donații și strângere de fonduri.
 • https://arasnet.ro = platforma de donații

 Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

 • Site: portalul care aparține și este administrat de Asociația Română Anti-SIDA, care se află la adresa  https://arasnet.ro
 • Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
 • Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii și condițiile de utilizare ale prezentului site;
 • Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.

 Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):

Platforma https://arasnet.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Asociația Română Anti-SIDA.

 Conținutul platformei https://arasnet.ro este prezentat cu bună credință.  Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Asociația Română Anti-SIDA nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei https://arasnet.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

 Conținutul platformei https://arasnet.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Asociația Română Anti-SIDA și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei Asociația Română Anti-SIDA. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email aras@arasnet.ro

 Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Asociația Română Anti-SIDA și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al asociației.

 Site-ul  https://arasnet.ro  este administrat de Asociația Română Anti-SIDA și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate aici.

Asociația Română Anti-SIDA își rezervă dreptul de a aduce modificări termenilor și condițiilor, precum conținutului din site, fără o notificare prealabilă.

 

 1. CINE SUNTEM NOI?

Asociația Română Anti-SIDA, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Asociația acționează ca Operator de date cu caracter personal.

 1. CUM PUTEȚI CONTACTA ASOCIAȚIA ȘI RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR?

Ne puteti contacta la următoarele date de contact:

Email: aras@arasnet.ro

Adresa: București, Bd. Eroii Sanitari, nr. 49, sector 5, cod poștal 050471

Tel: 021 319 07 71

Avem un responsabil  pentru Protecția Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

 DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CALITATE DE OPERATOR

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot conduce la identificarea acesteia.

Operațiunile de prelucrare efectuate de Asociație privind colecta de fonduri prin intermediul www.arasnet.ro privesc de regulă date cu caracter personal / categorii de date precum :

 1. Date de identificare cum ar fi : nume, prenume, serie și număr act de identitate (CI/pasaport), etc
 2. Alte date aflate în documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetățenia, adresă domiciliu, etc.
 3. Date de contact precum email, numere de telefon, adresă domiciliu / reședință
 4. Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, funcția ocupată
 5. De asemenea, prelucrarea privește semnătura și alte date cu caracter personal cu care ASOCIAȚIA poate veni în contact în derularea diverselor raporturi juridice
 1. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale de la dumneavoastră.

Putem primi date cu caracter personal și din alte surse precum:

 • din partea partenerilor noștri persoane juridice (în legătură cu date aparținând reprezentanților lor), instituțiilor, achizitorilor, altor terțe părți
 • din partea donatorilor, persoane fizice, care efectuează o donație pe platforma https://arasnet.ro
 • surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri de rețele sociale),
 1. TIPURI DE PRELUCRĂRI

ASOCIAȚIA prelucrează date cu caracter personal de regulă în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

 1. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare tip de date și scop.

Putem folosi datele personale în principiu pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care ASOCIAȚIA va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, vă vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucrăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Organizare de cursuri, traininguri, evenimente și activități similare
 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.
 • În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.
 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețelele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potențial primite prin intermediul acestor platforme
 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Statistici interne.
 • TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabile.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Asociației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestită Asociația .
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o parte terţă, respectiv:

– pentru derularea și administrarea activității noastre (în desfășurarea obiectului de activitate al Asociației, alte activități conexe

– pentru gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră

– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii,  organizarea de cursuri de specialitate, etc

– gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legatură cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.
 • CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociația poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioadă indicată de achizitor / beneficiar în acest sens, etc)
 2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți
 • Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 1. Pe durata gestionarii relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Asociației și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum conferințe, prezentări, cursuri, etc;
 2. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 3. Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Asociației, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Asociația au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Asociație și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Asociație, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Asociația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Asociația noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa  aras@arasnet.ro, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al Asociației sau o puteți depune personal în sediul din București, Șos. Pantelimon, nr. 86, bloc 409A, sc. B, parter, ap. 45, sectorul 2, cod poștal 021637

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, Asociația noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de asociația noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, asociația noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legatură cu cererea în cauză.

Dreptul de acces

 

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Asociației o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, Asociația furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

 
 

Aveți dreptul de a obține de la Asociație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

 
 

Dreptul la ștergerea datelor

 
 

Aveți dreptul de a obține din partea Asociației ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 

 

a)         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 

 

b)         vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c)          vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct

 

 

d)         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 

 

e)         datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Asociației în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;

 

 

f)          alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile

Dreptul la restricționarea prelucrării

 
 

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

a)      Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociației să verifice exactitatea datelor;

b)      Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)       Asociația  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

d)      V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

 
   

 

 

 

 

 

 
 

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Asociație,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Asociației, în cazul în care:

(i)                  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; 

(ii)                prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

 

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Asociație la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o parte terță

 
 

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Asociația nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

 
 

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimţământului

 

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul,

       
                         
 1. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la aras@arasnet.ro.

De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa Bd. Eroii Sanitari nr. 49, sector 5, cod poștal 050471, București

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Asociația poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile și entități publice (cum ar fi autorități fiscale, Curtea de Conturi, ANAP, etc)
 • prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Asociației, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agenții de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces și video, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale și sistemele Asociației etc)
 • CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Asociație, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, în măsura în care intrați într-o relație juridică cu Asociația, sunteți reprezentant al unui client, partener sau furnizor al Asociației, beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Asociație în raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor și/sau serviciilor.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 • asociația noastră să fie in imposibilitatea de a încheia relația juridică / contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră,
 • asociația noastră să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora parțial / integral obligațiile asumate, inclusive față de dumneavoastră.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră: Bd. Eroii Sanitari nr. 49, sector 5, cod poștal 050471, București .

Prin prezenta Notă am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Asociație în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către Asociația Română Anti-SIDA cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Meniu
Sari la conținut